Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ LEDEN - ČERVEN 2024

MÍSTO KONÁNÍ:
Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti MZe, Benešova 97


DPH V PŘÍKLADECH


(kód 4)

Termín:

Pondělí 18. 3. 2024 od 9:00 hod.


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková,
daňový specialista


Určeno:

Určeno pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.


OBSAH:

• seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.
• Připomenutí zákona o DPH po novelizacích zákona provedených v roce 2023 a 2024.
• Diskuze, řešení konkrétních problémů účastníků semináře.
• Odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaPOSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD V ROCE 2024


(kód 5)

Termín:

Pátek 19.4.2024 od 9:00 hod.


LEKTOR:

Ing. Iva Rindová,
zkušená lektorka


Určeno:

Určeno pro všechny, kteří se touto problematikou zabývají.


OBSAH:

• V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací. Dále budou přítomní seznámeni se zásadami a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů, jednotlivé druhy cestovních náhrad a jejich paušalizace, zahraniční a tuzemské cesty, účtování aj.
• Diskuze – otázky a odpovědi


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


(kód 6)

Termín:

Pondělí 29. 4. 2024 od 9:00 hod.


LEKTOR:

Ing. Růžena Klímová,
specialistka a konzultantka mzdového účetnictví


Určeno:

Určeno pro personalisty a mzdové účetní.


OBSAH:

• právní předpisy, evidence, uchování a vyřazování dokumentů, základní pojmy, archiválie, archiv, archivace digitální a analogová.
• Archivace dat jiným objektem za úplatu, ohlašovací povinnost vůči OSSZ při ukončení činnosti zaměstnavatele.
• Spisová služba, archivační lhůty všech dokladů v rámci mzdové a personální agendy, účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy , záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenské pojištění, ELDP, výplatní pásky, rekapitulace mezd , daňové doklady atd….
• Ochrana osobních údajů ve mzdové a personální oblasti, definice pojmů, povinnosti a zpracování osobních údajů, povinnosti při zpracování citlivých údajů, správce, zpracovatel, archivace dat a jejich ochrana, kamerový systém aj.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

Přihláška

MZDOVÁ ŠKOLA

cyklus přednášek pro začínající i pokročilejší mzdové účetní. Přednášky jsou rozdělené do 3 tematických okruhů, je možné absolvovat i jednotlivě, podle toho, které téma potřebujete doplnit. Výhodou je nízký počet posluchačů a tedy velký prostor na dotazy. Vše je podáváno s velkým důrazem na využitelnost v praxi, nejedná se jen o přednášení zákonů. Při shodě posluchačů není problém zařadit do přednášky i jiné, aktuální téma. Protože účetní v malých firmách zpracovávají i tiskopisy pro majitele, dotkneme se i problematiky OSVČ – FO a jednatelů.

Mzdová škola: Zákoník práce a personalistika


(kód 7)

Termín:

Úterý 14. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé personalisty, mzdové účetní a další zájemce


OBSAH:

• Aktuality v personální a mzdové oblasti podle aktuálního stavu schválených zákonů. Personalistika, pracovní smlouvy, dohody – DPP, DPČ a jejich kombinace, pracovní doba, dovolená,
• Zaručená mzda, překážky v práci – interní předpisy, aj.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaMzdová škola: Pojištění – zdravotní, sociální, nemocenské


(kód 8)

Termín:

Úterý 21. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce


OBSAH:

• Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zaměstnání malého rozsahu, Dohody – DPP, DPČ,podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, aj.
• Pojistné na důchodové pojištění, ELDP, platby zaměstnavatelů, orientační výpočet důchodu. Zdravotní pojištění, jeho systém, oznamovací povinnost, vyměřovací základy, DPP, DPČ aj.
• Součástí semináře bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

PřihláškaMzdová škola: Daň z příjmů ze závislé činnosti, zálohová a srážková


(kód 9)

Termín:

Úterý 28. 5. května 2024 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce


OBSAH:

• Seznámení se zákonem o dani z příjmů ze závislé činnosti – kde v něm najdeme podstatné informace. Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní, Prohlášením poplatníka,
• Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené – neboli zaměstnanecké benefity. Stravenky a jejich paušál, na co má nárok pracovník na DPP, DPČ.
• Příklady na jednotlivé slevy na dani, problematika dětí a daňového bonusu. Žádosti o roční zúčtování záloh a celá problematika vyúčtování Daně pro FU.
• Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1600 Kč

Přihláška