Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ LEDEN – ČERVEN 2023

MÍSTO KONÁNÍ:
Všechny semináře se budou konat v zasedací místnosti MZe, Benešova 97MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 5 V 1

(Kód 03)

ZMĚNA TERMÍNU KONÁNÍ semináře: 17.2.2023 Od 8:30 hod.


Termín:

Pátek 27.1.2023 od 9:00 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
specialistka na mzdy


Určeno:

mzdové účetní, které tápou v základech mzdového účetnictví a pro úplné začátečníky.


PROGRAM:

• Posluchači budou seznámeni s termíny: měsíční, hodinová mzda, nepravidelná pracovní doba a s dalšími možnostmi výpočtů.
• Informace v oblasti nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, zdravotního pojištění a se základy zákoníku práce.
• Výpočet průměrného výdělku, čisté mzdy a principy zdanění příjmu fyzických osob.
• Odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaSESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ZA ROK 2022

(Kód 04)

Termín:

Úterý dne 28.2.2023 od 9:00 hod.


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma
daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně


Určeno:

pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů.


PROGRAM:

• Účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha, náležitosti účetní závěrky, rozsah jejího sestavení, rozvahový den, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění účet. závěrky a výroční zprávy, úschova účetní závěrky, závěrkové operace aj.
• Diskuze. Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaPOSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD V ROCE 2023

(Kód 5)

Termín:

Březen - termín bude upřesněn od 8:00 hod.


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová
zkušená účetní


Určeno:

pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají.


PROGRAM:

• V průběhu výkladu budou vysvětleny všechny důležité praktické změny a problémy vyplývající jednak z platné právní úpravy a jednak z praxe podniků a organizací.
• Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů, jednotlivé druhy cestovních náhrad a jejich paušalizace, zahraniční a tuzemské cesty, účtování aj.
• Diskuze, odpovědi na dotazy


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDPH NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

(Kód 6)

Termín:

Duben – červen -termín bude upřesněn


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková
daňový specialista


Určeno:

pro účetní a pracovníky daňových oddělení firem a organizací, které jsou plátci DPH.


PROGRAM:

• aktuální problémy při uplatňování zákona DPH po novelizacích zákona provedených roce 2022 a případné změny zákona pro rok 2023
• Diskuze, řešení konkrétních problémů účastníků semináře.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaMZDOVÁ ŠKOLA

cyklus přednášek pro začínající i pokročilejší mzdové účetní. Přednášky jsou rozdělené do 3 tematických okruhů, je možné absolvovat i jednotlivě, podle toho, které téma potřebujete doplnit. Výhodou je nízký počet posluchačů a tedy velký prostor na dotazy. Vše je podáváno s velkým důrazem na využitelnost v praxi, nejedná se jen o přednášení zákonů. Při shodě posluchačů není problém zařadit do přednášky i jiné, aktuální téma. Protože účetní v malých firmách zpracovávají i tiskopisy pro majitele, dotkneme se i problematiky OSVČ – FO a jednatelů.

PERSONALISTIKA A ZÁKONÍK PRÁCE PRO MZDOVÉ ÚČETNÍ

(Kód 7A)

Termín:

Úterý 16.5.2023 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé personalisty, mzdové účetní a další zájemce.


PROGRAM:

• Aktuality v personální a mzdové oblasti podle aktuálního stavu schválených zákonů.
• Personalistika, pracovní smlouvy, dohody – DPP, DPČ a jejich kombinace, pracovní doba, dovolená.
• Zaručená mzda, překážky v práci – interní předpisy, aj.
• Diskuze.
• Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ, POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

(Kód 7B)

Termín:

Úterý 16.5.2023 od 8:30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Přihlášky a odhlášky zaměstnanců, zaměstnání malého rozsahu, Dohody – DPP, DPČ, podmínky nároku na dávky nemocenského pojištění, aj.
• Pojistné na důchodové pojištění, ELDP, platby zaměstnavatelů, orientační výpočet důchodu.
• Zdravotní pojištění, jeho systém, oznamovací povinnost, vyměřovací základy, DPP, DPČ aj.
• Součástí semináře bude i prezentování praktických příkladů, na kterých si účastníci mohou ověřit, zda danou problematiku správně pochopili.
• Diskuze.
• Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

PřihláškaDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI – ZÁLOHOVÁ A SRÁŽKOVÁ DAŇ

(Kód 7C)

Termín:

Úterý 30.5.2023 OD 8,30 hod.


LEKTOR:

Lenka Ludwigová
zkušená lektorka


Určeno:

pro začínající, mírně pokročilé mzdové účetní a ostatní zájemce.


PROGRAM:

• Seznámení se zákonem o dani z příjmů ze závislé činnosti – kde v něm najdeme podstatné informace.
• Rozdíl mezi zálohovou a srážkovou daní.
• Prohlášením poplatníka.
• Příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy osvobozené – neboli zaměstnanecké benefity, stravenkový paušál, na co má nárok pracovník na DPP, DPČ.
• Příklady na jednotlivé slevy na dani, problematika dětí a daňového bonusu. Žádosti o roční zúčtování záloh a celá problematika vyúčtování.
• Daně pro FU.
• Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy.
• Diskuze. Dotazy posluchačů.


Cena semináře:
1500 Kč

Přihláška