Semináře

NABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ LEDEN–ČERVEN 2019

NÁKLADY A VÝNOSY u S.R.O. v roce 2019

(Kód 6)

Termín a místo konání:

Čtvrtek 28. 2. 2019 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová,
zkušená lektorka


PROGRAM:

• Členění a účtování nákladů z pohledu daně z příjmů, kalkulace výrobní režie, tvorba a čerpání rezerv, opravné položky, zaviněná a nezaviněná manka, časové rozlišení, prokazování správnosti a úplnosti ve správním řízení vhodné i pro neziskové organizace.
• PŘÍMÉ DANĚ V S.R.O. A DPH
• Účtování, realizace v programu „Pohoda“, nesrovnalosti a jejich řešení, vyúčtování daní včetně výpočtu daně. Účelem semináře je prohloubení znalostí v daňových zákonech a uplatnění v účetnictví
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Účastníci obdrží písemné podkladové materiály a tiskopisy


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaSESTAVENÍ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB ZA ROK 2018

(Kód 7)

Termín a místo konání:

Úterý dne 12. 3. 2019 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma,
daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně


PROGRAM:

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů.

• Účetní závěrky – rozvaha, výsledovka, výkaz o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha, náležitosti účetní závěrky, rozsah jejího sestavení, rozvahový den, ověřování účetní závěrky auditorem, výroční zpráva, zveřejnění účet, závěrky a výroční zprávy, úschova účetní závěrky, závěrkové operace aj.
• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaPROŠKOLENÍ V PROGRAMU POHODA – ZÁKLADNÍ A POKROČILÉ

(Nutný vlastní notebook a program „POHODA“)
(Kód 8)

Termín a místo konání:

Čtvrtek dne 28. 3. 2019 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Miluše Kratochvílová,
zkušená lektorka


PROGRAM:

ZÁKLADNÍ:

• Účtování v agendě Banka, pokladna, přijaté faktury, vydané faktury a interní doklady, účtování o ostatních pohledávkách a závazcích. Provázanost mezi agendami zálohy, likvidace, zaúčtování, sestavení DPH, kontrolního hlášení, souhrnného hlášení.

POKROČILÉ:

• Nastavení globální, uživatelské práce s výkazy, vyúčtování daní ze závislé činnosti, roční zúčtování zaměstnance, export, import souborů iml.

• Diskuze
• Dotazy účastníků


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaDPH NA DESÍTKÁCH PRAKTICKÝCH PŘÍKLADŮ

(Kód 9)

Termín a místo konání:

Pondělí 29. 4. 2019 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Ing. Marika Voženílková,
zkušená lektorka


PROGRAM:

Určeno pro účetní, daňové poradce, ekonomy, plátce DPH

• Cílem prakticky vedeného semináře se spoustou konkrétních příkladů je seznámit posluchače s problematickými okruhy zákona o DPH po novele 2019. Budou řešeny nejčastější chyby a omyly při aplikaci zákona o DPH.
• Diskuze
• Odpovědi na dotazy

Posluchači obdrží podrobné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

PřihláškaHMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V DANÍCH A ÚČETNICTVÍ

DVOUDENNÍ SEMINÁŘ
(Kód 10)

Termín a místo konání:

Čtvrtek 16. 5. 2019 od 9.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97
Pátek 17. 5. 2019 od 9.00 hod. - pokračování


LEKTOR:

Ing. Jiří Klíma,
daňový poradce, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně


PROGRAM:

Určeno pro účetní a vedoucí pracovníky ekonomických útvarů, finanční a majetkové účetní a daňové specialisty.

• Ve dvou dnech se posluchači dozví v podrobném výkladu, co je hmotný a nehmotný majetek, jeho právní úprava, jeho účtování, daňové odpisy, majetek z pohledu DPH a daně z příjmů v daňové a účetní praxi, opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného majetku, zatřiďování majetku aj.
• Dále budou řešeny konkrétní případy a jejich varianty.
• Diskuze
• Odpovědi na dotazy

Posluchači obdrží podrobné materiály.


Cena semináře:
2600 Kč

PřihláškaAKTUALITY V PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ OBLASTI

(Kód 11)

Termín a místo konání:

Pátek 24. 5. 2019 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MZe Kutná Hora, Benešova 97


LEKTOR:

Lenka Ludwigová,
zkušená lektorka


PROGRAM:

• Aktuality v personální a mzdové oblasti podle aktuálního stavu schválených zákonů.
• Diskuze
• Odpovědi na dotazy

Posluchači obdrží podrobné materiály.


Cena semináře:
1300 Kč

Přihláška