Semináře

Připravili jsme pro Vás následující semináře, na kterých budou přednášet schopní a problematiky znalí lektoři.
Pokud máte o některý seminář zájem, vyplňte připojenou návratku a co nejdříve ji vraťte na Akademii J.A.K. v Kutné Hoře.
Je možno přihlásit se pomocí elektronické přihlášky, e-mailem i telefonicky.

Na základě Vámi zaslané přihlášky, Vám bude vystavena faktura.
Na každém semináři jsou účastníkům předávány písemné podklady.

Upozorňujeme, že pozvánky na semináře se stanoveným termínem již nebudou zasílány.

O změně termínu, nebo místnosti, budou přihlášení účastníci včas informováni.
Prezence je 30 minut před začátkem semináře (kurzu). Ukončení seminářů ve l4.00 hodin.
Pokud se nebudete moci zúčastnit některého již Vámi přihlášeného semináře, sdělte nám to telefonicky nejpozději jeden den před zahájením.


Děkujeme Vám za dobrou spolupráci a těšíme se, že tomu tak bude i nadále.

Marie Křídová                                                                     Ing. Eva Šamánková
ředitelka AJAK Kutná Hora                                         předsedkyně AJAK Kutná HoraNABÍDKA SEMINÁŘŮ NA OBDOBÍ ŘÍJEN – PROSINEC 2018

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ + ELDP AKTUÁLNĚ A ZMĚNY V R. 2019

Seminář se uskuteční pátek 26.10.2018 od 8.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K. Hora

PROGRAM:

• okruh pojištěných osob,
• jednotlivé druhy důchodů a jejich výše,
• úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění.
VEDENÍ ELDP:
• doby pojištění a náhradní doby pojištění, zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu, DPP, vzorové příklady,
• nejčastější závady zjišťované při kontrolní činnosti
• ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
• Zaměstnankyně na mateřské dovolené
NEZBYTNÁ SOUČINNOST ZAMĚSTNAVATELŮ PŘI SEPISOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DŮCHODY:
• používané tiskopisy,
• další aktuální informace.
• Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2018 v porovnání s rokem 2019, pravidla valorizace důchodů ve 2019
• Diskuze, odpovědi na dotazy.


PřihláškaINVENTARIZACE A PŘÍPRAVA DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ - pro příspěvkové organizace, zapsané spolky a SVJ

Seminář se uskuteční úterý 30.10.2018 od 8.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K. Hora

LEKTOR:
Miluše Kratochvílová


PROGRAM:

• inventarizace majetku a závazků, příkaz k inventarizaci, protokol o zhotovení inventarizace, příprava na daň, přiznání, výpočet daně, daňová úspora, sestavení přílohy k účetní závěrce, zveřejnění účetní závěrky SVJ, příprava pro rozúčtování nákladů za dané období, přiznání sestavují pouze ta SVJ, která pronajímají víc jak 50 % nebytových /společných prostor.
- přiznání se bude týkat příspěvkových. organizací, z.s., apod...


PřihláškaZMĚNY V DPH AKTUÁLNĚ a V ROCE 2019

Seminář se uskuteční pondělí 5.11.2018 od 9.00 hod. aula, Církevního gymnázia, J. z Poděbrad 288, K. Hora

LEKTOR:
Ing. Jiří Klíma, daňový poradce, Sdružení daňových poradců v Brně


PROGRAM:

• Posluchači budou seznámeni s aktuálním stavem zákona o DPH a novelou zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019 a dále budou řešeny problematické okruhy z praxe v roce 2018.


PřihláškaVOLNÝ CYKLUS VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘÚ pro mzdové účetní –začátečníky, nebo ty, kteří si chtějí ujasnit danou problematiku

Seminář se uskuteční pátek 16.11.2018 od 8.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K.Hora

LEKTOR:
Lenka Ludwigová


Místo klasického rekvalifikačního kursu jsme pro Vás připravili volný cyklus seminářů zaměřených na jednotlivé oblasti, které musí dnes mzdová účetní ovládat a v běžné praxi jí na ně nezbývá čas. Semináře je možné absolvovat jako cyklus, nebo jen jednotlivě. Bude doporučena ideální literatura, výklad srozumitelnou formou, ale zákoník práce a zákon o dani z příjmu v jakékoliv podobě je nutností. Semináře budou pro menší počet účastníků, ideálně vedené formou otázek a odpovědí – podle úrovně posluchačů.
Při absolvování všech seminářů poskytujeme zvýhodněnou cenu.
K seminářům si můžete připravit konkrétní dotazy, které pošlete předem e-mailem, aby se lektorka mohla na ně předem připravit.

1/ Seminář
– Pracovně právní oblast
, zákoník práce a jeho záludnosti – smlouvy, dohody, jejich kombinace a úskalí, náhrady mzdy, překážky v práci – volno lékař, RHB, doprovod dětí…, dovolená a její problematika, průměrný výdělek. Naučíme se pracovat se zákoníkem práce – pro mnohé strašák, ale 90 % všech odpovědí na otázky je právě v něm. Ke sporným otázkám výkladová stanoviska AKV/ sdružení odborníků na pracovní právo/ - konkrétní odpovědi na otázky z praxe.
Termín: 16.11.2018

2/ Seminář
– Oblast pojistného
– nemocenské, přihlášky, ZMR, důchod – kolik a zda vůbec bude, povinnosti zaměstnavatele, zdravotní pojištění a státní kategorie, souběhy smluv a OSVČ ve zdravotním pojištění. Kdy začíná pojistný poměr, kdy je nárok na nemocenské dávky, souběh DPČ a evidence na Úřadu práce.
Termín: bude upřesněn

3/ Seminář
– Daně ze závislé činnosti
, práce s Prohlášením, které nikdo nečte, jaké doklady a kdy požadovat po zaměstnancích, roční zúčtování – ano či ne a jeho problematika. Co s doklady, když máme GDPR?
Termín: bude upřesněn

4/ seminář
- Změny ve mzdové oblasti pro rok 2019
, otázky, jejich řešení a na co nezbyl čas v předchozích seminářích.
Termín: bude upřesněn


PřihláškaPOKRAČUJÍCÍ SEMINÁŘ pro příspěvkové organizace, zapsané spolky a SVJ

Seminář se uskuteční úterý 20.11.2018 od 8.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K. Hora

LEKTOR:
Miluše Kratochvílová


PROGRAM:

členění nákladů a výnosů dle zdrojů financování, doplňková a hlavní činnost, účtování dotací a porovnávání skutečných nákladů a přijatých dotací. Nakládání s dotací poskytnutou na období delší než 1 rok, časové rozlišení, atd...
Návaznost na sestavení krátkodobého rozpočtu, střednědobého rozpočtu - příspěvkové organizace, z.s. - těch se týká dotace od ministerstva, přijaté a poskytnuté příspěvky SVJ - účtování nákladů hrazených z fondu oprav a vlastníky jednotlivých bytů a vyúčtování na konci zdaňovacího období.


PřihláškaOČEKÁVANÉ ZMĚNY ve mzdové, personální oblasti pro rok 2019

Seminář se uskuteční pondělí 3.12.2018 od 9.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K. Hora

LEKTOR:
Ing. Růžena Klímová, specialistka a konzultantka mzdového účetnictví


PROGRAM:

Změny v zákoně o daních z příjmů
Návrh na odstranění „brutace“ byl odložen.
Některé navržené změny v ZDP – nové povinnosti – změna v § 38da) ZDP.
Změny v pracovněprávní oblasti
- Minimální mzda a nejnižší úroveň zaručené mzdy
Změny v zákoně o zaměstnanosti ve vztahu k zaměstnavateli
Změny v zákoně o státní sociální podpoře – očekávané náklady na bydlení – vztah k nezabavitelným částkám při provádění srážek ze mzdy – nové parametrické změny
Změny ve zdravotním pojištění
- Parametrické změny
- OSVČ a minimální výše pojistného na zdravotní pojištění, osoba bez zdanitelných příjmů
• Změny v nemocenském pojištění – rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění – 3 000 Kč, nové redukční hranice, další změny v této oblasti
Náhrada mzdy za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti – nové redukční hranice pro průměrný výdělek
• Skutečný harmonogram směn a fiktivní harmonogram směn
• Nadstandardní poskytování náhrady mzdy, odvod pojistného a daní
• Právo kontroly dodržování léčebného režimu zaměstnavatelem a sankce
Změny v pojistném na sociální zabezpečení – průměrná mzda pro účely důchodového pojištění, maximální vyměřovací základ, minimální záloha na pojistné u OSVČ, výše čistého příjmu u OSVČ vedlejší zakládající účast na sociálním zabezpečení
• Zákonné pojištění odpovědnosti za vznik pracovního úrazu, bolestné, úhrada náhrady za ztrátu na výdělku po dobu DPN, po ukončení DPN
• Změny v zákoně o daních z příjmů týkajících se závislé činnosti
– daňové slevy pro rok 2019, další změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti
Změny týkající se práce mzdových účetních v oblasti srážek ze mzdy, zvýšení nezabavitelné částky, insolvenční zákon a povinnosti zaměstnavatelů, dohody o srážkách ze mzdy
Další změny ve mzdové oblasti do data konání semináře
Upozornění na nejčastější omyly v rámci GDPR – nadbytečné souhlasy se zpracováním osobních údajů,
atd.
• Dotazy účastníků, diskuze


PřihláškaVELKÁ NOVELA ZÁKONA O DPH

Seminář se uskuteční pondělí 10.12.2018 od 9.00 hod. zasedací místnost MZe, Benešova 97, K. Hora

LEKTOR:
Ing. Marika Voženílková, daňová poradkyně, Hradec Králové


Cíl školení:

• Seznámení s aktuálním stavem zákona o DPH 2018 a návrhem novely zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2019.
• Dotazy, diskuze


Přihláška